CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بازاریابی داخلی با مشتری گرایی (مورد مطالعه:کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بازاریابی داخلی با مشتری گرایی (مورد مطالعه:کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج)
شناسه ملی مقاله: MODIRACONF08_049
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا خرمشی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بازاریابی داخلی با مشتری گرایی کارکنان آموزش و پرورششهرستان سنندج میباشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهشحاضر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج در سال ۱۳۹۷ می باشد. تعداد جامعه آماری ۲۳۴ نفر می باشد که با استفاده ازفرمول کوکران تعداد ۱۴۵نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه های استاندارد بود که روایی صوری آن توسط اساتید تایید گردیده و سپس پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد. همچنین از روش آماری توصیفی جهت توصیف داده های پژوهش و از آزمون پیرسون جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. سطح معنی داری در این پژوهش (۰/۰۵) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بین تمامی ابعاد ویژگی های شخصیتی به جز گشودگی با بازاریابی داخلی و مشتری گرایی رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
ویژگی های شخصیتی، بازاریابی داخلی، مشتری گرایی، کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1544230/