بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و الگوهای ارتباطی خانواده با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AFLTRH01_013

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی و الگوهای ارتباطی خانواده با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بودند. حجم نمونه ۱۵۰ نفر از این افراد بر اساس فرمول پلنت از تاباکینگ، فیدل و اولمن (۲۰۰۷) بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۸)، مقیاس سبک های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (۱۹۹۰) و مقیاس تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (۱۹۹۰) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و الگوی ارتباطی گفت و شنود با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار وجود دارد (۰۱/۰>P). بین سبک دلبستگی اضطرابی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۵/۰>P). بین سبک الگوی ارتباطی همنوایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۱/۰>P). بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که ۳/۲۴ درصد واریانس اعتیاد به اینترنت به وسیله سبک های دلبستگی و الگوهای ارتباطی خانواده تبیین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سبک های دلبستگی و الگوهای ارتباطی خانواده نقش مهمی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر و پسردارند.

Authors

محسن نظری فر

گروه روان شناسی و مشاوره، استادیار، دانشگاه اراک، اراک

زهرا کرمی

گروه روان شناسی و مشاوره ، کارشناسی مشاوره