یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BNDCONF01_180

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

Abstract:

مقاله مروری حاضر با هدف تاثیر آموزش یادگیری خود تنظیمی بر کیفیت تدریس معلمان و عملکرد تحصیلی دانش-آموزان انجام شده است یافته های پژوهشی نشان میدهند که بسیاری از دانشآموزانی که میتوانند جنبه های شناختی، انگیزشیو رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظیم و کنترل کنند، به عنوان یک یادگیرنده بسیار موفق بودهاند. این یافته ها نشان میدهدکه یادگیری خودتنظیمی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است و یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی، بایدیادبگیرند که چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند و اهداف خود را به رغم مشکل بودن تکالیف درسی حفظ کنند) پنتریچ وزوشو ۱ ، ۲۰۰۷ ؛ شانک و زیمرمن ۲ ، ۲۰۰۶ ؛ به نقل از بمبوتی، ۲۰۰۸ .)

Authors

ناهید یساول

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

محبوبه سلیمان پورعمران

استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران