مخفی سازی متن فشرده شده در سیکنال گفنار با استفاده از نگاشت آشوب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICTI05_109

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

Abstract:

در این مقاله با هدف بهبودی در بالا بردن همزمان ظرفیت و امنیت انتقال داده های متنی مخفی شده در گفتار از ترکیب فشردهسازی و نگاشت آشوب با پنهان نگاری در سیگنال گفتار استفاده شده است. فشرده سازی داده های متنی به منظور بالا پردنظزفیت مخفی سازی با کاهش حجم داده های متنی اولیه همراه با رمز کردن اولیه این داده های متنی و استفاده از نگاشتآشوب برای رمز کردن داده های فشرده شده به منظور بالا بردن امنیت استفاده شده اند. در مرحله پنهان نگاری. بیتهای دادههای رمز شده نهایی جایکرین بیتهای کم ارزش سیکنال گفتار میزبان شده اند. برای ارزیابی روش ترکیبی به کار رفته. ازمعیارهای کیفی و کمی استفاده کردیم و نتایج بدست آمده نشان دهنده بالا بودن سطح میزان این معیارها برای روش است.

Authors

جلیل شیرازی

استادیار گروه مهندسی برق، واحد گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان رضوی، گناباد، ایران