مدیربت و تحلیل ربسک در رابانش ابری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICTI05_143

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

Abstract:

رایانش ابری مدلی از ارائه خدمات و منابع برای افزایش قابلیت های سازمان به صورت پویا بدون سرمایه گذاری در زیرساخت هایجدید است. اگرچه مزایای رابانش ابری مشهود است. اما امنیت یکی از مسائل مهمی است که مانع رشد ابر می شود. در اینمقاله، جنبه های امنیتی سیستم های رایانش ابری در چهار لابه زیرساخت. لابه سکو لایه کاربردی و مدیریت طبقه بندی بررسیشده و تهدیدات امنیتی اصلی هر دسته عنوان شده است. با نگاه اجمالی بر مزابای امنیتی محاسبات ابری. پیامدهای فنی،سیاسی و قانونی خطرات پوشش داده شده است. با عنایت به اینکه در یک اکوسیستم ابری. روابط پیچیده بین بازیگران ابر،ماموریت های بازیگران. فرایندهای تجاری و سیستم های اطلاعاتی پشتیبان آنها وجود دارد. لازم است یک چارچوب مدیریتریسک یکپارچه و گسترده در اکوسیستم استقرار یابد که به همه بازیگران ابری بپردازد. در این مقاله مدلی برای مدیریتمخاطرات ابر پیشنهاد شده تا سازمان بتواند با اجرای فر آیندی شامل مجموعه ای از فعالیت های هماهنگ برای نظارت و کنترلربسک ها به صورت چرخه ای. ریسک باقیمانده خود را زیر آستانه سطح قابل قبول ریسک مدیریت کنند و هدف ارتقای امنیتاستراتژیک و تاکتیکی خود را تحقق بخشد و بدین طریق از هرگونه تهدید. اقدام نامطلوب. اختلال در خدمات. حملات یاسازش، جلوگیری نماید یا آنها را کاهش دهد.

Keywords:

رایانش ابری , طبقه بندی جنبه های امنیتی , مدیربت ریسک

Authors

سارا نورمحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

علی سلیمانی

استادیار و عضو هبئت علمی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان