تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP17_041

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتد ایی در سال تحص یلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ باتکنیک ویلیام رومی و فراهم آوردن اطلاعات و ارائه پیشنهاداتی به برنامه ریزان به منظور بهبود و اصلاح این کتاب است. براساس این تحلیل ضریب درگیری دانش آموزان در سه مولفه «متن، تصاویر و سوالات» مورد توجه قرار گرفته است. به سببمحدود بودن حجم جامعه نیازی به نمونه گیری نبود و همه محتوای کتاب به عنوان جامعه (نمونه برابر جامعه) انتخاب و موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی و روش مطالعه از نوع تحلیل محتوای کمی بوده و بر ای بررسی داده ها واطلاعات از روش های مناسب آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانیگن) و محاسبه ضریب درگیری بر اساس فرمول ویلیامرومی استفاده شد، نتایج نشان داد متن، تصاویر و پرسش های این کتاب برای دانش آمورزان این پایه مناسب می باشد.

Authors

سینا فرضعلی زاده میرک

آموزش ابتدایی، پردیس علامه طباطبایی اردبیل