نقش آموزش فناوری اطلاعات بر عملکرد و بهرهوری معلمان در دوران کرونا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUM-1-4_011

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

بی شک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر برای بهبود امور سازمان بشمار می رود. از طرفی توسعه منابع انسانیتنها با آموزش های زیاد حاصل نمی شود بلکه باید به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند عمل نمود. آموزش یک فرآیندمداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نمی باشد. از طرفی با پیشرفت هرروز علم ما در دنیای فناوری اطلاعات زندگیمی کنیم که بسیاری از فعالیت های ما وابسته به آن است. با ورود فناوری اطلاعات به آموزش بسیاری از ساختارهای سنتیتغییر کرد و فرآیند یادگیری متحول شد. بخصوص با همه گیری ویروس کرونا آموزش سنتی در کشور به شکل آموزشمجازی درکلیه مقاطع درآمد. اما با نبود زیرساخت و آماده نبودن معلمان و سازمان آموزش و پرورش برای این امر، تدریسمجازی دچار مشکلات و چالش های فراوانی شدهاست و بهرهوری عملکرد معلمان بسیار افت کرده است. اما یکی از اینچالش ها عدم آموزش معلمان در حوزه فناوری اطلاعات است. در نتیجه با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به مرورمفاهیم اصلی در زمینه نقش آموزش فناوری اطلاعات، چالش ها در رابطه با ایجاد بهره وری معلمان در سازمانی همچونآموزش پرورش پرداخته می شود تا به بینشی کلی از اهمیت و تاثیر این موضوع در سازمان دست یابیم.

Authors

مژگان شریف زاده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

ویدا اندیشمند

استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، - ایران