درآمدی بر تاریخ شفاهی زنان افغان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEZAN-1-4_005

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

توسعه، تنها در ارتباط با تولید ناخالص ملی و سطح درآمد سرانه سنجیده نمی شود، بلکه مشارکت همگانی افراد، به خصوص زنان نیز براین فرایند موثر است. در این راستا، تعامل و رفتار جامعه نسبت به زنان، از شاخص های مهم توسعه سیاسی و اجتماعی در یک کشور محسوب می شود. همین نحوه برخورد، شرایط را برای حضور فعال و مرثر زنان و بهره گیری از قدرت، تفکر، ابداع و خلاقیت آن ها فراهم می نماید. زنان افغان در یکصد سال اخیر به دلیل شرایط جنگی و ا یجاد بحران هایی متعدد با مسائل و محدودیت هایی روبه رو بوده اند، ضمن اینکه جامعه سنتی افغانستان نیز پذیرای مشارکت اجتماعی زنان نیست. براین مبنا، توجه به تاریخ نگاری زنان افغان با بهره مندی از روش پژوشهی تاریخ شفاهی، راهگشای محققان تاریخ زنان خواهد بود. نوشتار پیش رو، ضمن مروری اجمالی بر وضعیت حقوق زنان افغان در دوران معاصر با تکیه بر منابع کتابخانه ای، طرح های تاریخ شفاهی زنان افغان را نیز بررسی می کند. تاکید بر توجه ویژه نسبت به انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی به منظور ثبت و ضبط تاریخ زنان افغان، هدف غالیی این پژوهش است.

Authors

پیمانه صالحی

نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی