بررسی عددی رفتار تیرهای عمیق بتن آرمه با ستون های لوله فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SEE-5-5_010

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

سیستم های سازه ای که با ستون های لوله ای شکل فولادی پر شده با بتن ساخته شده اند در مقایسه با سیستم های معمولی فولادی و یابتنی مسلح از مزایای زیادی برخوردار می باشند، هدف اصلی توسعه ی یک مدل اجزای محدود قابل اطمینان به منظور مطالعه ی رفتارتیر عمیق مرکب با وجود ستون های لوله فولادی پر شده با بتن تحت اثر بار چرخ های می باشد بنابراین در مدل سازی رفتار تیر عمیقمرکب و نیز صحتسنجی آن، با استفاده از مدل اجزای محدود نرم افزاز آباکوس، ۷ مدل متفاوت با تغییر پارامترهای مختلف (ضخامتبال و جان تیر فولادی عمیق، ضخامت لوله ی فولادی ستون ها،) مدلسازی شده است که نتایج حاصل از مقایسه ی آنها نشان داد،افزایش ضخامت لوله های فولادی ستون باعث افزایش سختی اولیه شده و با افزایش ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصدی آن مقدار بار نهایی به ترتیب در حدود ۹، ۱۷ و ۲۴ درصد و مقدار انرژی مصرفی در حدود ۸، ۱۵ و ۲۲ درصد افزایش می یابد. تغییر ضخامت بال و جان پروفیلفولادی تاثیری بر سختی اولیه، بار نهایی و انرژی مصرفی تیر عمیق مرکب مورد بحث در این تحقیق ندارد. با مقایسه ی همه ی مشخصگردید که ضخامت لوله ی فولادی ستون ها به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را روی بار نهایی و انرژی مصرفی تیر عمیق مرکب دارند.

Keywords:

ستون لوله فولادی پرشده با بتن , تحلیل اجزای محدود , تیر عمیق

Authors

حسام خشایی اسگوئی

کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، مراغه، ایران