مطالعه ظرفیت جذب دانش در نوآوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان دکل ساز)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SIEPM-7-2_001

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

این مطالعه با هدف مطالعه ظرفیت جذب دانش در نوآوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شرکت های دانش بنیان دکل ساز استان تهران به تعداد ۱۵۳ نفر می باشند که از این بین تعداد ۱۱۰ نفر به صورت تصادفی ساده بر اساس فرمول کوکران می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه ای شامل سه بعد و ۲۵ گویه استفاده شده است که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۰/۷ به دست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که رابطه معناداری بین اکتساب دانش و نوآوری وجود دارد؛ رابطه معناداری بین ادغام (همگون سازی) و نوآوری وجود دارد؛ رابطه معناداری بین تبدیل دانش و نوآوری وجود دارد؛ رابطه معناداری بین به کارگیری دانش و نوآوری وجود دارد؛ رابطه معناداری بین نوآوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی پژوهشی و کاربردی بر اساس یافته های تحقیق، ارائه شده است.

Authors

ابراهیم آتشبار

کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، گرایش توسعه های صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران، ایران

ماه منیر بیاناتی

دکتری فناوری اطلاعات و ارتباطات، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، ایران

محمدمهدی موحدی

دکتری مدیریت صنعتی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، ایران