پیش بینی عملکرد مدیران واحدهای صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز بر اساس هوش تجاری و مهارت های مدیریتی آنان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SIEPM-7-2_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش پیش بینی عملکرد مدیران واحدهای صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز بر اساس هوش تجاری و مهارت های مدیریتی آنان بود و به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش شامل ۱۳۰ نفر از مدیران صنایع غذایی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بودند که به صورت سرشماری در تحقیق شرکت کردند ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه هوش تجاری، مهارت های مدیریتی و عملکرد مدیران بود. روایی پرسشنامه ها به وسیله ی نظر متخصصین و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد.ضرایب آلفا برای پرسشنامه عملکرد مدیران ۰/۷۹، هوش تجاری ۰/۷۳، مهارت های مدیریتی ۰/۸۵ محاسبه شد. یافته های پژوهشگر بیانگر این است که بین هوش تجاری و مهارت های مدیریتی با عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد (P<۰/۰۱)، عملکرد مدیران از روی ابعاد هوش تجاری به جز یکپارچگی داده ها و کیفیت محتوایی قابل پیش بینی است. عملکرد مدیران از روی ابعاد مهارت های مدیریتی به جز مهارت ادراکی قابل پیش بینی می باشد.

Keywords:

Authors

سراج الدین محبی

استادیار، گروه مدیریت، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

محمدحسن دادگر

دانشجوی دکترا، گروه مدیریت، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران