بررسی تاثیر فضای اخلاقی بر روی اشتیاق شغلی (مورد مطالعه اساتید دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SME-6-2_016

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین فضای اخلاقی و اشتیاق شغلی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۲۰ نفر برآورد شد.۲۲۰ نفر که ۱۵۶نفر اقا و ۵۶ نفر زن مورد مطالعه قرار گرفت. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد. سنجش اشتیاق شغلی بوسیله پرسشنامه UWES و سنجش فضای اخلاقی با استفاده از پرسشنامه ECQ انجام گرفت. جهت بررسی روایی پرسشنامهها از روایی محتوایی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.ضریب آلفای کرونباخ نیز برای کلیه متغیرها بالاتر از ۰/۷ بدست آمدکه بیانگر هماهنگی درونی گویهها و تایید پایایی پرسشنامهها بود. بمنظور آزمون فرضیهها از روشهای تحلیل عاملی تاییدی و مدلیابی معادلات ساختاری با کاربردنرمافزار اسمارت پی ال اس ۲ استفاده شد. نتایج این تحقیق، رابطه قوی بین اخلاقی کاری و اشتیاق شغلی را نشان دادکه این امر اهمیت توجه به اخلاق و مفهوم جو اخلاقی در سازمانها و محیطهای کاری را مشخص میکند. همچنین، در بررسی روابط بین ابعاد متغیرها، بعد مسئوایت اجتماعی در فضای اخلاقی اثر قویتری نسبت به دو بعد دیگر یعنی قوانین و کدهای حرفهای و اخلاق شخصی، بر روی اشتیاق شغلی دارد. بعلاوه، اثر مسئولیت اجتماعی بر بعد جذبه کار در اشتیاق شغلی بیشتر از دو بعد دیگر آن یعنی وقف کار شدن و شوق به کار بود.

Authors

احمدرضا شهنیانی

گروه میکروبیولوژی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون

اصفه مصلحی

کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم