تاثیر موسیقی و شیوه های مختلف تمرین (هوازی، مقاومتی، انعطاف پذیری و ترکیبی) قبل از شروع درس بر دقت، افسردگی، اضطراب، استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOREN-2-2_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

سابقه و هدف: نظر به اهمیت توسعه برنامه های مکمل برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، هدف از اجرای اینتحقیق بررسی تاثیر موسیقی و شیوه های مختلف تمرین (هوازی، مقاومتی، انعطاف پذیری و ترکیبی) قبل از شروعدرس بر دقت، افسردگی، اضطراب، استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود.روش کار: در این تحقیق ۱۰۰ دانش آموز دختر مقطع متوسطه با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای در ششکلاس درسی، ضمن اجرای برنامه های تمرینی در گروه های تحقیق، در پیش و پس آزمون شرکت کردند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق آزمون خطزنی برای سنجش دقت و آزمون داس برای سنجش اضطراب، استرس و افسردگیدانش آموزان بود. پیشرقت تحصیلی نیز با استفاده از نمرات درسی دانش آموزان محاسبه شد.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که مداخلات ارائه شده در این تحقیق تاثیر معناداری بر نمرات آزمون خط زنی(p=۰/۰۰۱) و داس (p=۰/۰۲۶) داشته است. موسیقی به تنهایی نتوانسته بود تاثیر معناداری بر دقت، استرس،افسردگی و اضطراب داشته باشد (۰۵ / ۰ < p)، اما موسیقی همراه با تمرینات مختلف اثر معناداری را بر این متغیرهاایجاد کرده بود (۰۵ / ۰ > p). همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این تمرینات توانسته بود بهبود معناداریدر عملکرد تحصیلی این دانش آموزان ایجاد نماید (p=۰/۰۰۳).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق تاییدکننده اهمیت پویا بودن محیط های آموزشی و ارائه تمرینات خلاقانه و اثربخشیاستفاده از موسیقی و فعالیت بدنی به عنوان یک راهحل مکمل برای بهبود ویژگی های روانشناختی، شناختی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان بود.

Authors

مرضیه کرمی

وزارت آموزش و پرورش، کیش، ایران

علی کاشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران