تاثیر مکمل ملاتونین در تمرینات شدید (مروری سیستماتیک)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOREN-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

سابقه و هدف: ملاتونین یک تعدیل کننده سیستم ایمنی است که هر دو ویژگی پیش التهابی و ضدالتهابی را نشانمی دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر، مرور تاثیر مکمل ملاتونین بر آسیب عضلانی، التهاب و استرس اکسیداتیو درتمرینات شدید می باشد.روش کار: در این مطالعه جستجوی مقالات در پایگاه های تخصصی صورت پذیرفت و کلیه منابع در دسترس بااستفاده از کلمات کلیدی مناسب در این مقاله مروری آورده شده است.یافته ها: مطالعات به خوبی ثابت کرده است فعالیت ورزشی منجر به استرس اکسیداتیو و التهاب میشود که اینموضوع ارتباط مستقیمی با شدت فعالیت دارد؛ به طوری که فعالیت های ورزشی با شدت متوسط، واکنش هایانطباقی را تحریک می کند اما تمرینات شدید که تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) و استرس اکسایشی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد، ممکن است باعث آسیب در ورزشکاران شود. نتایج نشان داد مصرف مکململاتونین در ورزشکاران سبب افزایش هورمون رشد، آنزیم های کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، ظرفیتآنتی اکسیدانی کل (TAS) و کاهش سطوح سایتوکاین های TNFα و IL-۶ می شود.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که مکمل خوراکی ملاتونین در تمرینات با شدت بالا در کاهش میزان استرساکسیداتیو موثر است (کاهش پراکسیداسیون چربی، با افزایش قابل توجه آنزیم های آنتی اکسیدانی) که منجر بهحفظ سلول و کاهش آسیب بافتی و همچنین تسریع ریکاوری می شود. این اطلاعات همچنین نشان می دهد کهملاتونین اثرات محافظتی قوی داشته، از بروز بیش از حد واسطه های التهابی جلوگیری کرده و از تاثیراتسایتوکاین های متعدد التهابی جلوگیری می کند.

Keywords:

Authors

شهریار نظری رادگیگلو

دانشکده فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

حامد نظری رادگیگلو

دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران