ارائه چهارچوبی جهت اولویت بندی عوامل ایجاد کننده ضایعات و راهکارها ی کاهش آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA02_151

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1401

Abstract:

رشد روزافزون ساختوساز در جامعه های گوناگون، باعث زیاد شدن تولید ضایعات در این زمینهشده است. اگر در هر ساختوساز به ضایعات تولید شده توجه کرد و برای حفظ محیط زیست بتواناز این ضایعات استفاده مفید کرد، بسیار سودمند خواهد بود. یکی از مواردی که به محیط زیست وتوسعه پایدا ر آسیب می زند، تولید کردن بدون وقفه این ضایعات ساختو ساز می باشد. از تولیدضایعات ساختمانی میتوان به این موارد اشاره کرد: زمینهای مناسب برای زیست بوم های طبیعیرا به مکان های دفع زباله اختصاص دادهاند، منبع های تولید مواد خام کاهش خواهد یافت و فرهنگمصرف بی رویه ترویج خواهد کرد، تولید کردن ضایعات. در مورد کاهش ضایعات در ساخت وسازهاهنوز بطور کامل در کشو ر مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است . فعالیت های مختلف انسانها باعثتولید مواد جامدی به عنوان ضایعات شده است که در دنیای امرو ز به علت تغییر در سبک زندگیتولید این ضایعات نیز تغییرات اساسی داشته است . دورریزهای ساختمانی از دسته مواد جامد زائدیاست که هر روز به حجم اینگونه مواد اضافه خواهد شد. مشکلات زیست محیطی زیادی از تولیدضایعات ساختمانی حاصل از تعمیر، نوسازی، تخریب و ساخت وساز به وجود آمده است. در اینتحقیق با روش تحقیق توصیفی - پیمایشی با هدف کاربردی، به ارائه یک چارچوب جهت اولویت-بندی عوامل ایجاد کننده ضایعات می پردازد و همچنین هدف علمی از انجام آن ارائه راهکاری برایکاهش ضایعات ساختمانی از همان مراحل ابتدائی ایجاد ضایعات ساختمانی (زمان احداث ساختمانو زمان ترمیم، تخریب جزئی و زمان تخریب کلی ساختمان) تا با توجه به شناسائی و اولویت بندیعوامل تاثیرگذا ر در ایجاد ضایعات، بتوان در حفظ سلامت محیط زیست و حفظ منابع برای نسل هایآینده قدم اساسی برداشت. . در ادامه وزن دهی به هر معیا ر و گزینه بر اساس میزان اهمیت آن از نظرخبرگان و از تکنیک AHP صورت پذیرفت. پس از انجام محاسبات به روش AHP مهمترین روش"اسپرینکلیر " شناسایی شد.

Authors

محمدجواد طاهری امیری

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی روزبهان

آیت شعبانیان کله بستی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران