تولید و آماده سازی کاغذ از ضایعات زیستی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 125

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA02_206

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1401

Abstract:

در منابع طبیعی ضایعات فراوانی در فرآوری تهیه چوب و صنعت آن دیده می شود، که در طبیعت به صورت ضایعات مطرحمی گردد. لذا در صورت شناخت و تغییرات اساسی علمی بر روی این ضایعات هم استفاده بهینه صورت می گیرد و هم درافزایش تولید و جلوگیری از واردات نقش دارد. یکی از مسائل مهم در تولید کاغذ مساله خمیرکاغذسازی و مرغوبیت کاغذ وانواع آن می باشد. که با توجه به تغییر ضایعات و از شکل ضایعات بودن خارج نمودن می توان د کاربردهای مهم و فراگیری درصنعت کاغذ و نوع مرغوبیت به همراه داشته باشد. که این مساله بستگی به ( درجه روانی،بازده الیاف جذب آب،مرحلهجوهرزدایی، مقاومت کاغذ) دارد. با شناسایی عوامل وشرایط شکل دهنده کیفیت کاغذی که از چوب تهیه می شود ازجمله نوعچوب،فرآ یند و تهیه خمیر و پا لایش خمیر به تبیین آن پرداخته می شود. اهمیت کاغذ و فرآورده های کاغذی در زندگی نوینبر همگان آشکار است. به طوری که هیچ فرآورده صنعتی دیگری نقشی این چن ین برجسته در زند گی انسان ندارد. لذا در اینتحقیق سعی گردیده ضایعات منابع طبیعی که شامل چوب وفرآورده های آن است شناسایی و کاربرد آنها در صنایع کاغذسازی در مدل های مختلف مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

Authors

لیلا سیدموسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع سلولزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

محمد احمدی

دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرید حقیقت شعار

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی