شناسایی عوامل روحیه پرسشگری دانشجویان رشته روانشناسی بالینی بر اساس دیدگاه خبرگان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_023

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف عوامل موثر بر روحیه پرسشگری دانشجویان رشته روانشناسی بالینی در شهرستان تهران انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان این رشته بوده و نظرات خبرگان برای ایجاد روحیه پرسشگری دانشجویان مورد نظرسنجی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها با توجه به نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون دو جمله ای استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد ۸ مولفه شناسایی شد، اکنون به تعیین کدهای انتخابی یا همان ابعاد میپردازیم. در کدهای محوری مشخص شد که شش مولفه بیش از همه موثر هستند که مشتمل بر روش تدریس استاد، حس اعتماد به نفس دانشجو، خلاقیت استاد، پرورش تفکر انتقادی جو، حاکم بر کلاس درس، شخصیت استاد، استفاده از داستانهای فلسفی، ویژگی خانوادگی است.

Authors

زینب ستوده نژاد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد سیرجان، سیرجان، ایران