مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا در تاریخ ها و فاصله کاشت های مختلف

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 196

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONF01_074

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

Abstract:

در آزمایشی جهت مقایسه عملکرد ارقام کلزا در تاریخ و فاصله کاشت های مختلف با استفاده از طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در سه تکرار در منطقه خرم آباد، لرستان انجام شد. ارقام Hayola۴۰۱,Hayola۳۰۸۰, و لاین Regent*Cobra به عنوان فاکتور اصلی در ۴ تاریخ کاشت تاریخ های کاشت ۲۴ شهریور ماه با فاصله ۱۰ روز کاشت و فاصله ردیف ۱۸ و ۳۶ سانتی متر به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج تجزیه مرکب صفات نشان داد که بین تاریخ های کاشت اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی بین ارقام در صفت عملکرد دانه اختلاف معنی داری در سطح ۱% دیده شد. لاین Regent×Cobra با میانگین ۴۶۸۵/۴ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و ارقام Hayola۴۰۱,Hayola۳ به ترتیب با میانگین ۴۰۶۳/۴و ۳۹۴۲/۶ کیلوگرم در هکتار را داشتند. اثر متقابل تاریخ کاشت در فاصله ردیف در رقم از لحاظ صفت عملکرد دانه و تعداد دانه در غلاف در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. اثر متقابل سال در رقم از لحاظ صفت عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. همچنین اثر متقابل سال در فاصله ردیف در رقم از لحاظ صفت تعداد غلاف در بوته و اثر متقابل سال در تاریخ کاشت در رقم از لحاظ صفت عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. براساس نتایج حاصل لاین Regent×Cobra با بیشترین عملکرد برای منطقه خرم اباد مناسب تشخیص داده شد.

Authors

نگین رفیعی اول

کارشناسی ارشد دانش آموخته رشته اصلاح نباتات

محمد حسنوند

دکتری اصلاح نباتات، استاد راهنما و مجری طرح