بررسی رابطه بین کیفیت زندگی شغلی با فرسودگی شغلی و بهره وری نیروی انسانی در اداره آموزش و پرورش استان گلستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISMEA04_025

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

Abstract:

در این تحقیق رابطه بین کیفیت زندگی شغلی با فرسودگی شغلی و بهره وری نیروی انسانی در اداره آموزش و پرورش استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب میگردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش استان گلستان به تعداد ۷۳۰ نفر میباشد. با توجه به جدول مورگان تعداد ۲۵۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها نیز میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه های استاندارد میباشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب فرضیه های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام همبستگی و رگرسیون از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین کیفیت زندگی شغلی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. بین کیفیت زندگی شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. دیگر نتایج نشان داد مولفه های کیفیت زندگی شامل پرداخت منصفانه و کافی کارکنان، محیط کار ایمن و بهداشتی کارکنان، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم کارکنان، قانون گرایی کارکنان، وابستگی زندگی کاری، فضای کلی زندگی کارکنان، توسعه قابلیتهای انسانی کارکنان، یکپارچگی و انسجام کارکنان با بهره وری نیروی انسانی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

کیفیت زندگی شغلی , فرسودگی شغلی , بهره وری نیروی انسانی , اداره آموزش و پرورش

Authors

نرجس حجازی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران