بهبود الگوریتم تخمین بار فیدرهای فشار ضعیف با استفاده از یک شاخص اقتصادی بادرنظرگیری محدودیت دادهها در محل مشترکین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 511

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC07_009

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

Abstract:

صنعت برق با توسعه تجهیزات اندازه گیری از سطوح تولید و انتقال به سمت شبکه های توزیع و در ادامه سطحمصرف کنندگان برق، به داده های فراوانی دست یافته است و این داده ها تبدیل به اطلاعات و گزارش هایی متناسب با همانتجهیز اندازه گیری برای آگاهی از شرایط موجود شده اند. کمبود دستگاه های اندازه گیری در بخش هایی از شبکه سبب کمبوداطلاعات برای بهره برداری از شبکه شده است. در چنین شرایطی تخمین بار یکی از راه های دستیابی به اطلاعات و داده هایمدنظر است. این مقاله در نظر دارد تا با ارائه الگوریتم چندمرحله ای و با استفاده از روش های آماری و داده کاوی از جملهخوشه بندی به این مهم دست پیدا کند. روش حاضر ابتدا با استفاده از الگوریتم خوشه بندی، فیدرها را در خوشه های متفاوتقرار می دهد سپس با استفاده از مفهوم فاصله هندسی بهترین فیدر را جهت نصب سنجش گر نمونه انتخاب کرده و با جمع آوریداده های سنجش گرها در یک دوره صورتحساب، بار فیدرهای دیگر را تخمین میزند. هیچ یک از روش های پیشنهادی درکارهای قبلی قابلیت تخمین بار در این شرایط را نداشتند. اما راه حل پیشرو با درنظرگیری محدودیت اطلاعات به این مهمدست پیدا می کند. همچنین استفاده از شاخص اقتصادی مشترکین در فیدرهای فشار ضعیف نیز از جمله کارهایی است کهدر این مقاله انجام گرفته است که در مرحله خوشه بندی فیدرها، که یکی از مهم ترین مراحل این پژوهش و زیربنای انتخاب فیدرهای نمونه برای نصب سنجشگر است نتایج را بهبود بخشیده و دقیق تر می کند. نتیجه میزان خطای تخمین بار فیدرهانشانگر بهبود نتایج اندازه گیری است.

Authors

شایان داودی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علیرضا شیخی فینی

دانشیار، گروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.