بر رکورد شنای ۵۰ متر آزاد و برخی عوامل فیزیولوژیک پسران BCAA اثر تغییر مکمل یاری شناگر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT06_040

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی اثر تغییر مکمل یاری BCAA بر رکورد شنای ۵۰ متر آزاد و برخی عوامل فیزیولوژیک پسران شناگر انجام شد. ۳۰ شناگر نوجوان انتخاب و به دو گروه ۱۵ نفره دارونما و مصرف کننده مکمل اسید آمینه ی شاخه دار BCAA تقسیم شدند و در یک طرح یک سو کور، عملکرد آزمودنیها در شنای ۵۰ متر و در شنای ۱۰۰ متر و عوامل فیزیولوژیک شامل: ترکیب بدن، ضربان قلب استراحتی، قدرت اندام تحتانی و توان انفجاری اندازه گیری شد. از مکمل BCAAو آرد گندم (دارونما)، ۵ دقیقه پس از هر سه جلسه تمرینی استفاده شد، جلسات تمرینی به طور منظم سه جلسه در هفتهو هر جلسه ۹۰ دقیقه بود. نشان داد در رکورد شنا دو گروه مکمل و دارونما بهبود معنیداری در پس آزمون نسبت به پیش آزمون مشاهده شد (p≥۰/۰۵)، اما تفاوت معنیداری بین دو گروه دیده نشد(.(p≤۰/۰۵ بین شاخص توده بدن، درصد چربی، وزن بدن و ضربان قلب استراحتی در هر دو گروه و همچنین بین دو گروه اختلاف معنیداری مشاهده نشد(.(p≤۰/۰۵ در نتایج قدرت و توان انفجاری در هر دو گروه مکمل و دارونما بهبود معنیداری دیده شد اما بین دو گروه مکمل و دارونما تفاوت معنیداری دیده نشد(.(p≤۰/۰۵ رکورد شنای مصرف مکمل BCAA تاثیر خاصی بر بهبود عملکرد شنای ۵۰ مترو ۱۰۰ متر و دیگر ویژگی های فیزیولوژیکی (درصد چربی، BMI ، توده بدون چربی و ضربان قلب ) و جسمانی ( توان انفجاری، قدرت اندام تحتانی و فوقانی) پسران شناگر ندارد.

Keywords:

Authors

علیرضا علمیه

دانشیارگروه تربیت بدنی؛ واحد رشت؛دانشگاه آزاد اسلامی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ رشت؛ ایران

زهرا حجتی

دانشیارگروه تربیت بدنی؛ واحد رشت؛دانشگاه آزاد اسلامی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ رشت؛ ایران

سهراب نصرزاده پشتیری

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

هومن خان باباخانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی رشت