رابطه اقتصاد سایه ای با کیفیت ردپای اکولوژیکی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE06_161

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

ارتباط متقابل میان فعالیت های اقتصادی و محیط زیست یکی از موضوعات اساسی در مطالعات علمی قرن حاضر است بر همین اساس، در راستای هدف اصلی این مطالعه، رابطه بین اقتصاد سایه و کیفیت ردپای اکولوژیکی با بررسی مطالعات پیشین مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به صورت پژوهشی و با استفاده از روش های تحلیل واژگان کلیدی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مقالات علمی (پژوهشی و مروری) تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد با افزایش حجم اقتصاد سایه انتظار افزایش تخریب محیط زیست از طریق شاخص های مختلف محیط زیستی از جمله آلودگی آب و هوا دور از ذهن نخواهد بود. اقتصاد سایه به دلیل عدم پایبندی به قوانین موجود در بخش رسمی اقتصاد و عدم پرداخت جریمه و یا مالیات به دلیل آلودگی محیط زیست همواره بیش از سطح بهینه ی اقتصادی به فعالیت خود ادامه داده و در نتیجه موجبات تخریب فراوان و بیشتر محیط زیست را فراهم می آورد. در زمینه موضوع مورد بررسی، مطالعات انجام شده در داخل کشور نشان داده است که هیچ مطالعاتی در خصوص تعیین رابطه بین اقتصاد سایه و کیفیت ردپای اکولوژیکی انجام نشده است.

Authors

بهناز علایی

دانشجوی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

زهرا فتوره چی

دانشیار علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

محمد حسن زاده

دانشیار علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی