بررسی خواص صورت بندی آنالوگهای حاوی اتمهای هالوژن دار با روشهای مکانیک کوانتومی آغازین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE10_032

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

در این تحقیق، خواص صورتبندی مشتقات اتیلنی با استفاده از روشB۳LYP/۶-۳۱۱+G** بررسی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق و محاسبات کوانتومی نشان میدهد که فرم سیس ۱و-۲ دی فلوئورواتیلن پایدارترین صورتبندی را دارا میباشد. در این پروژه با روش محاسباتی B۳LYP و با سری پایه ۶-۳۱۱+G** بر روی تمام اتمها هم در حالت پایه و هم درحالت گذار محاسبه و تفسیر شده است. نتایج محاسبات مکانیک کوانتومی در دمای ۲۹۸ کلوین پایداری بیشتر کنفیگوراسیون سیس را گزارش کرده است. حائز اهمیت است که طول پیوند C=C )نسبت به پیوند )C-F در فرم سیس دی فلوئورواتیلن، به یک سمت خمیده شده است که باعث همپوشانی بیشتر اوربیتالهای اتم کربن و قویتر شدن پیوند کربن-کربن می شود. بنابراین پایداری های مربوط به اثر آنومری برهمکنش های فوق زدوج شدن و خم شدن مسیر پیوند C=C بر ناپایداری های ناشی از دافعه فضایی و برهمکنش های دوقطبی-دوقطبی غلبه می کند. پایداری فرم سیس، با توجه به محاسبات بدست آمده بیانگر فاکتور تعیین کننده بودن برهمکنش های فوق مزدوج شدن روی ارجحیت پیکربندی در سیس دی فلوئورو اتیلن می باشد.