سنتز سیلیکا ائروژل با استفاده از ماده اولیه سبوس برنج وبررسی عملکرد آن جهت جداسازی فنل از آ ب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE10_035

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

با پیشرفت سریع صنعت و افزایش آلودگی ، مقادیر زیادی از ترکیبات آلی و مضر وارد منابع آبی و محیط زیست میشوند. وجود اینترکیبات آلی یکی از عوامل موثر در کاهش کیفیت آب بوده و میتواند سلامت انسان و دیگر موجودات زنده را تحت تاثیر قرار دهد.فنول یکی از این آلاینده های آلی است که به طور گسترده در سنتز پلاستیک، رنگها، سموم دفع آفات و حشره کشها استفادهمیشود. غلظت کم فنول موجود در آب نیز بسیار سمی بوده و وجود آن خطرات زیانباری را ایجاد م یکند. از جمله روشهایی کهجهت حذف فنل از آب استفاده میشود روش جذب سطحی میباشد. نوع جاذب انتخابی بسیار مهم است. یکی از جاذبهای مورداستفاده سیلیکا ائروژل میباشد که با ماده اولیه شیمیایی )سدیم سیلیکات یا آب شیشه( تهیه میشود. در این مطالعه جهت سنتزسیلیکا ائروژل از سبوس برنج بعنوان یک منبع سبز استفاده شده است. به منظور خصوصیت سنجی جاذب تهیه شده از تجزیه وتحلیل FESEM ، FT-IR ، BET و زاویه تماس استفاده شد. با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی، تاثیر هرکدام ازپارامترهایی همچون pH ، غلظت اولیه آلاینده، مقدار جاذب و زمان تماس بر فرآیند جذب بررسی شدند. جهت بررسی فرایند حذففنول توسط جاذب سنتزشده، مدلهای ایزوترم و سینتیکی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که داده های تجربی متناسببا ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه درجه دوم می باشند.

Authors

حسن عابدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز مرکز تحقیقات پدیده های انتقال، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

جعفرصادق مقدس

استاد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز