ارزیابی کمی رواناب زمستانی در حوضه آبریز سامیان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONF08_037

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

کمیت و کیفیت رواناب ایجاد شده در اثر بارش روی یک حوضه به عوامل متعددی همچون توپوگرافی ، لیتولوژیکی و بطور کلی مشخصات حوضه و نیز مشخصات بارش باریده روی آن حوضه وابسته می باشد، با استفاده از روش ها وشاخص های آماری پیشرفته دقیق ترین مدل بارش و رواناب فصلی قابل ارایه خواهد بود. از آنجایی که تعیین عوامل موثر در رواناب همچون تبخیرو تعرق ،چالاب، برگاب، نفوذ و وضعیت رطوبتی خاک سهل نبوده و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت و با در نظر گرفتن اینکه ضریب جریان با شدت بارش تغییر میکند بنابراین با انتخاب دوره های بلند مدت فصلی که تقریبا تاثیر عوامل گوناگون دراین دوره ثابت است مقدار ضریب جریان تخمین زده می شود . دراین پژوهش، ارزیابی کمی رواناب زمستانی حوضه آبریز سامیان انجام شد. بعد از مشخص کردن دوره مشترک آمار بارش و آمار هیدرومتری فصلی حوضه آبریز سامیان کنترل صحت آمار صورت گرفت. مقادیر رواناب و بارش زمستانی حوضه با مدل های مختلف موردارزیابی قرار گرفت. نتایج برای رواناب زمستانی نشان داد برای حوضه مورد مطالعه مدل های سری زمانی و چند جمله ای بهتر از بقیه مدلها برازش خوبی از خود نشان می دهند. ضریب جریان زمستانی حوضه بطور متوسط ./۵۲ تخمین زده شد.

Authors

احد مولوی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز