گذری بر قانون گذاری درباره هوش مصنوعی در آمریکا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 241

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AISC01_061

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

هوش مصنوعی یکی از بزرگترین انقلاب های فناوری در جهان است که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نیز یاد می شود. پیدایش این دانش نوین و پیشرفت و پختگی آن در دهه اخیر با چالش هایی همراه بود که موجب مطرح شدن بحث هایی در مورد نقش حکمرانی و مسئولیت پذیری در اکوسیستم هوش مصنوعی و شکاف بین تغییرات تکنولوژیکی و پاسخ های نظارتی در این زمینه شد. بر اساس شاخص های متعدد، آمریکا کشوری پیشرو در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی است؛ به طوریکه تقریبا نیمی از کل سرمایه گذاری های انجام شده در هوش مصنوعی در ایالات متحده بوده است. به این ترتیب قانون گذاری و نظارت بر هوش مصنوعی بیش از پیش، در این کشور احساس می شد. در این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی سعی شد که با نگاهی بر روند قانون گذاری، سرمایه گذاری ها و نهادسازی های صورت گرفته در آمریکا با بومی سازی مفاهیم، گذری بر مسیر ظهور و توسعه نظارت بر این دانش نوین داشته باشیم. بررسی سوابق قانون گذاری در این کشور نشان داد که جهش قابل توجهی در افزایش تعداد کل لوایح پیشنهادی مربوط به هوش مصنوعی وجود داشته است هر چند که اقدامات صورت گرفته در مقایسه با سرعت پیشرفت این فناوری در این کشور همگام نبوده است

Keywords:

هوش مصنوعی , نظام حقوقی ایالات متحده , قانون گذاری , حقوق بشر

Authors

زهرا هندوسین آباد

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نادر میرزاده کوهشاهی

استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران