بررسی تاثیر بندهای گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_007

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

این پژوهش به بررسی تاثیر بندهای گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۱۰۹ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوزه زمانی آن بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است. از روش داده های تابلویی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی با به کارگیری نرم افزار Eviews جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین بندهای گزارش حسابرسی با کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی با کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد که بین مدت تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

Keywords:

بندهای مهم گزارش حسابرسی - کیفیت حسابرسی

Authors

آزاده رحیمی

دانشجوی ارشد گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی موسسه غیرانتفاعی روزبهان ، ساری، ایران