بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداری دقیق تراز پیشبینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,038

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_020

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداری دقیق تر از پیش بینی سود پر تقسیم سودعملیاتی مدیریت موسسه بررسی می شود که فرضیه اصلی پژوهش به شمار می رود، تاثیر گزارشگری مالی فرضیهفرعی پژوهش هستند. در این اینجارائه صورتهای مالی موسسه کنترل شده است. از آنجا که به انتشار اطلاعات دربازار حجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می یابد سرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دستیابند که این امر خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان می انجامد. برای سنجش متغییر صورتهای مالی موسسهاز امتیازهای متعلق به هر موسسه استفاده می شود. بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالی موسسه که ازسوداز سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۰ موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریقرگرسیون به روش اینتر وبا نرم افزار آماری اس پی اس انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بینساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداری دقیق تر از پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتیمدیریت موسسه رابطه معنادار وجود دارد.

Authors

سجاد صیادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران