بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود بر تقسیمسود عملیاتی مدیریت موسسه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,051

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_021

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسهبررسی میشود که فرضیه اصلی پژوهش به شمار می رود، تاثیر گزارشگری مالی فرضیه فرعی پژوهشهستند. در این اینجارائه صورتهای مالی موسسه کنترل شده است. از آنجا که به انتشار اطلاعات در بازار حجم داد وستد اوراق بهادار افزایش می یابد سرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دست یابند که این امرخود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان می انجامد. برای سنجش متغییر صورتهای مالی موسسه از امتیازهایمتعلق به هر موسسه استفاده می شود. بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالی موسسه که از سوداز سالهای ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۱ موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریق رگرسیون بهروش اینتر و با نرم افزار آماری اس پی اس انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بین ساختار موسسهسرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه رابطه معنادار وجوددارد.

Authors

سجاد صیادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران