بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود بر تقسیم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,062

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_022

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود پر تقسیم بررسی میشود که فرضیه اصلیپژوهش به شمار می رود، تاثیر گزارشگری مالی فرضیه فرعی پژوهش هستند. در این اینجارائه صورتهای مالیموسسه کنترل شده است. از آنجا که به انتشار اطلاعات در بازار حجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می یابدسرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دست یابند که این امر خود به افزایش ثروت و رفاهاقتصادی آنان می انجامد. برای سنجش متغییر صورتهای مالی موسسه از امتیازهای متعلق به هر موسسه استفادهمی شود. بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالی موسسه که از سود از سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به۱۶۱ موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریق رگرسیون به روش اینتر و با نرم افزار آماریاس پی اس انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بین ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسهپیش بینی سود پر تقسیم رابطه معنادار وجود دارد.

Authors

سجاد صیادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران