احصاء مولفه های تعیین تراکم بهینه ساختمانی با رویکرد انتقال حق توسعه(TDR)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUGES05_021

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

یکی از ابزارهایی که با آن می توان تراکم ساختمانی و کاربری های شهر را کنترل نمود استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه می باشد. چنانچه برنامه های انتقال حق توسعه به درستی طراحی و کنترل شوند، می تواند یک وسیله ی مطمئن جهت تحقق اهداف حفاظت و همچنین هدایت توسعه شهر و محلات آن بر مبنای ظرفیت پذیری هر یک از سطوح تقسیم شهر در آینده باشد و مهم تر از آن عدالت اجتماعی در نحوه استفاده از زمین را برای ساکنان ارمغان بیاورد. یکی از اهداف این پژوهش شناسایی شاخص های موثر بر تراکم ساختمانی از ابعاد مختلف و همچنین شاخص های به کارگیری رویکرد انتقال حق توسعه بوده است. جهت دستیابی به این شاخص ها از شیوه مطالعات کتابخانهای و اسنادی استفاده گردیده است که نتیجتا مولفه های اقتصاد زمین، اقتصاد مسکن، توان اقتصادی خانوار ها، ساختار جمعیت، هنجار های اجتماعی، عوامل اقلیمی، توپوگرافی، مشخصات زمین شناسی، کارایی زیرساخت ها، دسترسی به خدمات، عملکرد حمل و نقل عمومی، مشخصات زمین رعایت حقوق همسایگی و معیار های زیباشناختی تبیین شده است.به عنوان مولفه های موثر بر تراکم ساختمانی بهینه احصا گردیده اند.

Authors

کاظم باقری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

نجما اسمعیل پور

استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

مهدی منتظرالحجه

دانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد