بررسی تاثیر نقش رهبری تحول آفرین سازمانی و ابعاد فرهنگ سازمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBSN02_067

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

Abstract:

رهبری یکی از نقش های اساسی مدیران است که بر بسیاری از اقدامات و فعالیت های مدیران سایه افکنده است. از سوی دیگر محیط، به دلیل در بر گرفتن سلایق و عقاید گوناگون، محیطی است که به شدت نیازمند حرکت به سوی چابکی است. بسیاری از محققان دستیابی به چابکی را مهم تلقی می نمایند که از طریق آن سازمان با استفاده از پاسخگویی، سرعت، شایستگی و انعطاف پذیری ارزش و ثروت برای خود کسب می نماید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری تحول افرین مدیران و چابکی سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. مطابق با آزمون مدل معادلات ساختاری و با توجه به یافته ها و نتایج حاصله در بررسی اطلاعات جمع آوری شده، به سمت چابکی و ارایه ی خدمات جدید متمایل است و مدیران آن با فلسفه ی چابکی آشنا هستند و تاثیر سبک رهبری تحول آفرین با توجه به نقش انواع فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی، مثبت است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در مدیران می باشد. بر مبنای ابعاد و مولفه های مرتبط با مفهوم سبک رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی و چابکی سازمان برای آزمون فرضیه های این تحقیق توسعه ای، از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل نشان دهنده تایید نقش میانجی گری فرهنگ ایدئولوژیکی و مشارکتی بر رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی می باشد و همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ عقلائی نمی توانند رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی میانجی کنند. رهبری یکی از نقش های اساسی مدیران است که بر بسیاری از اقدامات و فعالیت های مدیران سایه افکنده است. از سوی دیگر محیط ، به دلیل در بر گرفتن سلایق و عقاید گوناگون، محیطی است که به شدت نیازمند حرکت به سوی چابکی است. بسیاری از محققان دستیابی به چابکی را مهم تلقی می نمایند که از طریق آن سازمان با استفاده از پاسخگویی، سرعت، شایستگی و انعطاف-پذیری ارزش و ثروت برای خود کسب می نماید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری تحول افرین مدیران و چابکی سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. مطابق با آزمون مدل معادلات ساختاری و با توجه به یافته ها و نتایج حاصله در بررسی اطلاعات جمع آوری شده، به سمت چابکی و ارایه ی خدمات جدید متمایل است و مدیران آن با فلسفه ی چابکی آشنا هستند و تاثیر سبک رهبری تحول آفرین با توجه به نقش انواع فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی، مثبت است.

Authors

علی قادری

مدرس دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

پوران فتائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست و مدرس دانشگاه پیام نور تهران

جلال بیوکی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

آیت محمدپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

جلال علیزاده حسن آباد

کارشناسی حسابداری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی خانه کارگر مشهد