مطالعه رابطه دینداری و سلامت روان در مواجهه با جنگ بیولوژیک در میان سالمندان شهرساری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BWNDCS01_047

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی رابطه دینداری و سلامت روان در مواجهه با بروز جنگ بیولوژیک است. اطلاعات تحقیق با روش پیمایشی گردآوری شده و با روش توصیفی پردازش شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه سالمندان شهر ساری است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۶۵ نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل پرسشنامه استاندارد دینداری گلاک و استارک(۱۹۶۵)، پرسشنامه استاندارد سلامت روانی کیز(۲۰۰۲) و پرسشنامه محقق ساخته مواجهه با بروز جنگ بیولوژیک بود. روایی صوری و پایایی ابزار پژوهش در سطح آلفای بالاتر از ۷۰/۰ حاکی از قابل قبول بودن اعتبار پرسش نامه است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ۲۴ انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه دینداری و سلامت روان در مواجهه با بروز جنگ بیولوژیک در بین سالمندان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طوری که دینداری بیشترین سهم را در پیش بینی مواجهه سالمندان با بروز جنگ بیولوژیک داشته است.

Authors

فهیمه جعفریان مرزونی

کارشناسی ارشد فقه خانواده، حوزه معصومیه قم

سیدضیاءالدین علیانسب

دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم