بررسی رابطه بین نگرش به ریاضی و مولفههای آن با اضطراب ریاضی در دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_184

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نگرش به ریاضی و مولفه های آن با اضطراب ریاضی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم شهر جوانرود به تعداد ۸۰۰ نفر بود که عداد ۲۸۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش به ریاضی و اضطراب ریاضی استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین نگرش به ریاضی و مولفه های آن با اضطراب ریاضی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین مولفه های نگرش به ریاضی قدرت پیش بینی ۳۸ درصد از تغییرات اضطراب ریاضی را دارند. بنابراین می توان گفت که نگرش به ریاضی و مولفه های آن از متغیرهای مهم و موثر بر اضطراب ریاضی دانش آموزان خواهد بود.

Authors

الهام ولیان

کارشناسی ارشد، ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه