تاثیر عوامل محیطی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 302

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_142

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

عوامل محیطی یکی از عوامل موثر بر تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان به شمار می آید که مطالعه آن می تواند به شناخت بهتری از تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان بیانجامد. هدف پژوهش حاضر برسی و نقش عوامل محیطی، اختلال رفتاری و شخصیتی کودکان و نوجوانان است که حیاتی ترین مقولات و مطالب فرد و اجتماع به شمار می رود. در این پژوهش موضوعات مختلف حول عوامل موثر بر تغیر و تکوین شخصیت صحبت به میان آمده است نظیر: سبک های فرزند پروری، مدرسه و... و جداگانه به نقش هر کدام از آنها بر شخصیت کودکان و نوجوانان توضیحات مختصری داده شده است. روش حاکم بر تحقیق حاضرکیفی است که ازنظر نوع تحقیق، تحلیلی-توصیفی و با استفاده از تحقیقات، کتب، اسناد و منابع کتابخانه ای است که عوامل مختلف شخصیتی را مورد بررسی قرار داده اند. همچنین نگارنده تلاش بسیار کرده که مفاهیم مذکور را مختصر ارائه و مورد برسی قرار دهد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که شخصیت ترکیبی از وراثت و محیط است و عوامل محیطی تاثیر مستقیمی بر شخصیت کودکان و نوجوانان دارد. از این رو تمام ویژگی های شخصیتی در محیط طبیعی به فعلیت می رسند و می توان آن را عامل اصلی دانست. از طرفی بین عوامل محیطی و شخصیت کودکان و نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و اختلالات رفتاری و شخصیتی که در کودکان و نوجوانان به وجود می آید ناشی از ناسازگاری های عوامل محیطی است که روند نمو و تکوین شخصیت آنها را دچار اختلال می کند.

Authors

محمدمجید پورخوئی

مدرس گروه معارف اسلامی ، پردیس شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، ارومیه، ایران

عبدالرحمان قادری

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، واحد امام خمینی، دانشگاه فرهنگیان، سلماس، ایران