رتبه بندی عوامل موثر در اشتیاق تحصیلی و خود تنظیمی دانش آموزان مقطع ابتدایی در یادگیری آنلاین به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_077

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل موثر در اشتیاق تحصیلی و خود تنظیمی دانش آموزان در یادگیری آنلاین انجامگرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا یک پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیهاساتید فعال در شیوه آموزش الکترونیکی و آنلاین در استان هرمزگان در سال ۱۳۹۹ می باشند که طبق برآورد پژوهشگر بصورتتقریبی حدود ۲۵۰ نفر می باشند. در این پژوهش نمونه گیری به شیوه هدفمند و بر اساس معیارهایی نظیر تحصیلات و سابقهتعداد ۳۰ نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد. برای این منظوربر اساس مطالعات کتابخانه ای و طی مصاحبه با اساتید و خبرگان پرسشنامه ای تهیه شد. این پرسشنامه دارای ۲۴ شاخص میباشد که ۱۲ تا از این شاخص ها مربوط به متغیر اشتیاق تحصیلی و ۱۲ شاخص مربوط به متغیر خود تنظیمی بود. هریک از دومتغیر دارای ۳۶ سوال است به نحویکه هر شاخص توسط سه معیار و سوال سنجش شد. پس از جمع آوری پرسشنامه هایپژوهش به منظور رتبه بندی شاخص های موثر بر اشتیاق تحصیلی و خود تنظیمی دانش آموزان در یادگیری آنلاین از روشتحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برنامه نرم افزاری Expert choice استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در بین شاخص های موثر در اشتیاق تحصیلی سه معیار فضای جذاب، تعامل و برقرای مناسب ارتباط و ایجاد انگیزه از طرف متکلم و در بینشاخص های موثر در خودتنظیمی سه معیار برنامه ریزی و سازماندهی ، مدیریت زمان و مسئولیت پذیری به ترتیب به عنوانمعیارهای موثر انتخاب شدند.

Keywords:

اشتیاق تحصیلی , خودتنظیمی , یادگیری آنلاین , روش تحلیل سلسله مراتبی

Authors

عبدالباسط صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ، ایران

خزران رحمانی

استادیار و عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ، ایران