مقایسه اشتیاق شغلی پرستاران زن و مرد مرکز بهداشت و درمان شرکت نفت شهرستان شیراز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_061

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اشتیاق شغلی پرستاران زن و مرد مرکز بهداشت و درمان شرکت نفت شهرستان شیراز انجام شده است. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را ۷۰ نفر از پرستاران زن و مرد مرکز بهداشت و درمان شرکت نفت شهرستان شیراز تشکیل دادند که همگی به صورت در دسترس به عنوان حجم نمونه این پژوهش انتخاب گردیدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی (۲۰۰۱) استفاده شد. پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی بر اساس آلفای کرونباخ ۰/۸۰ گزارش شد. همچنین روایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضرایب همبستگی هر سوال با نمره کل محاسبه گردید و نشان داد که همه سوالات با نمره کل همبستگی معنی داری دارند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس و با استفاده از نرم افزار ۲۴ SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که میانگین نمره هر یک از مولفه های اشتیاق شغلی یعنی مقیاس نیرومندی، وقف خود و جذب در پرستاران مرد بطور معنی داری بیشتر از پرستاران زن است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که بهبود اشتیاق شغلی می تواند به عنوان یک راهبرد کارآمد و موثر در بهبود عملکرد پرستاران مورد استفاده ی مدیران مرکز بهداشت و درمان شرکت نفت شهرستان شیراز قرار گیرد.

Keywords:

اشتیاق شغلی , پرستاران زن و مرد مرکز بهداشت و درمان

Authors

خلیل نبوی

کارشناسی ارشد گروه روان شناسی عمومی، واحد بین الملل عسلویه، دانشگاه پیام نور، عسلویه، ایران

سیدنونس محمدی یوسف نژاد

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران