ویژگی های معلم ،مدرسه وروش های تدریس درمکاتب تربیتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_070

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

آشنایی با ویژگی های مکاتب تربیتی و شناخت ویژگی های معلم ،مدرسه وروش های تدریس می تواند به معلمان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت کمک نماید تا از دیدگاه های اندئیشمندان این مکاتب استفاده نمایند و در فعالیت آموزشی و تربیتی خود از آن استفاده نماید .هدف نگارنده این مقاله ویژگی های معلم، مدرسه وروش های تدریس درمکاتب تربیتی می باشدو این تحقیق به روش کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مکاتبات صورت گرفته است وبا توجه به مطالب جمع آوری شده در این مقاله در مورد ویژگی های معلم،مدرسه و روش های تدریس می توان از دیدگاه های اندیشمندان هر یک از مکاتب در ارتقاء فعالیت های آموزشی و تربیت یدر مدراس استفاده نمود.

Authors

حسین داوطلب پور

معلم ،مدرسه در مکتب ایدئا لیسم

طیبه جمشیدی

معلم ،مدرسه در مکتب ایدئا لیسم