بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و عوامل جامعه بر رفتارهای وفاداری نسبت به وب سایت های تجارت اجتماعی با نقش میانجی تعامل مشتری (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMA-6-23_011

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

Abstract:

هدف: هدف اصلی از انجام این رساله " بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و عوامل جامعه بر رفتارهای وفاداری نسبت به وب سایت های تجارت اجتماعی با نقش میانجی تعامل مشتری (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا)" است.روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده ها کمی و روش گردآوری داده ها و اطلاعات و تجزیه وتحلیل آن ها یک تحقیق توصیفی و نهایتا برحسب نحوه اجرا تحقیق از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان سایت دیجی کالا است. برای تعیین حجم نمونه بین ۵ تا ۱۵ مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شد. با توجه به مقادیر حجم نمونه تعداد ۳۹۶ پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد ۵ عدد بازگردانده نشد و یا دارای ایراد و نقص در تکمیل کامل بودند که حذف گردیدند و درنهایت تعداد ۳۹۱ پرسشنامه کامل و مورد تایید جمع آوری گردید. داده های موردنیاز تحقیق پس از گردآوری و با استفاده از فنون آمار توصیفی و نرم افزار SPSS و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای آماری PLS جهت تحلیل داده های آماری تحقیق با فن معادلات ساختاری انجام گردیده است.یافته ها: حاکی از آن است که از ۱۶ فرضیه موجود تحقیق که در آن ها تاثیر بین متغیر مستقل تحقیق و ابعاد آن و متغیر وابسته را موردبررسی قرار می داد موردسنجش قرارگرفته و تمام ۱۶ فرضیه تایید گردید.نتیجه گیری: مجموعه ای از متغیره های تاثیرگذار بر رفتارهای وفاداری با نقش میانجی گری تعامل مشتری بررسی و نیز شدت تاثیر آن ها بر یکدیگر مشخص و در انتها راهکارهایی به مدیران و شرکت ها در راستای استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردید.

Authors

حسین عابدی

استادیار ،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کار، زنجان، ایران.

حجت اله صفدرپوریان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران.

حسن کوچک بیگی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی، دانشکده مدیریت ،موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران.