CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و عوامل جامعه بر رفتارهای وفاداری نسبت به وب سایت های تجارت اجتماعی با نقش میانجی تعامل مشتری (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و عوامل جامعه بر رفتارهای وفاداری نسبت به وب سایت های تجارت اجتماعی با نقش میانجی تعامل مشتری (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا)
شناسه ملی مقاله: JR_ARMA-6-23_011
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین عابدی - استادیار ،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کار، زنجان، ایران.
حجت اله صفدرپوریان - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران.
حسن کوچک بیگی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی، دانشکده مدیریت ،موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران.

خلاصه مقاله:
هدف: هدف اصلی از انجام این رساله " بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و عوامل جامعه بر رفتارهای وفاداری نسبت به وب سایت های تجارت اجتماعی با نقش میانجی تعامل مشتری (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا)" است.روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده ها کمی و روش گردآوری داده ها و اطلاعات و تجزیه وتحلیل آن ها یک تحقیق توصیفی و نهایتا برحسب نحوه اجرا تحقیق از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان سایت دیجی کالا است. برای تعیین حجم نمونه بین ۵ تا ۱۵ مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شد. با توجه به مقادیر حجم نمونه تعداد ۳۹۶ پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد ۵ عدد بازگردانده نشد و یا دارای ایراد و نقص در تکمیل کامل بودند که حذف گردیدند و درنهایت تعداد ۳۹۱ پرسشنامه کامل و مورد تایید جمع آوری گردید. داده های موردنیاز تحقیق پس از گردآوری و با استفاده از فنون آمار توصیفی و نرم افزار SPSS و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای آماری PLS جهت تحلیل داده های آماری تحقیق با فن معادلات ساختاری انجام گردیده است.یافته ها: حاکی از آن است که از ۱۶ فرضیه موجود تحقیق که در آن ها تاثیر بین متغیر مستقل تحقیق و ابعاد آن و متغیر وابسته را موردبررسی قرار می داد موردسنجش قرارگرفته و تمام ۱۶ فرضیه تایید گردید.نتیجه گیری: مجموعه ای از متغیره های تاثیرگذار بر رفتارهای وفاداری با نقش میانجی گری تعامل مشتری بررسی و نیز شدت تاثیر آن ها بر یکدیگر مشخص و در انتها راهکارهایی به مدیران و شرکت ها در راستای استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردید.

کلمات کلیدی:
حمایت اجتماعی، عوامل جامعه، رفتارهای وفاداری، تعامل مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1553023/