نقش نظارت و بازرسی در سواد سلامت و بهره وری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری خرم آباد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 148

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_020

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

Abstract:

هدف از پزوهش حاضر نقش نظارت و بازرسی در سواد سلامت و بهره وری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری خرم آباد ) می باشد . روش پژوهش حاضر رویکرد روش شناختی کمی انجام می شود؟ جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری خرم آباد می باشد . با استفاده از جدول مورگان تعداد ۵۰ نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه-۱ پرسشنامه استاندارد بهره وری سازمان اولسانیا و همکاران -۲(۲۰۱۲) پرسشنامه محقق ساخته ۶۰ سوالی سواد سلامت استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده (۰/۶۵۴) در سطح خطای α=۰/۰۱ معنیدار است (sig<۰/۰۱)بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان بالای ۹۵ درصد ب بین نقش نظارت و بازرسی در سواد سلامت و بهره وری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری خرم آباد )رابطه مثبتی وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات نظارت و بازرسی و سواد سلامت در بین کارکنان شهرداری خرم آباد ، نمرات بهره وری کارکنان نیز افزایش مییابد. بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد .

Authors

سیدنعمت حسینی عسکرآبادی

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ، کارمند شهرداری خرم آباد