بررسی سرمایه اجتماعی در محیطهای آسیب پذیر شهری (مورد مطالعه: شهرداری شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_055

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی سرمایه اجتماعی در محیطهای آسیب پذیر شهری در شهرداری شیراز به مطالعه پرداخت. در شهر شیراز درک سرمایه اجتماعی (پیوند، پل زدن و پیوند دادن سرمایه ها) کلید درک ارزش تعامل اجتماعی برای بومی سازی موثر پاسخ انسان دوستانه در بافت های آسیب پذیر شهری شهر شیراز است. با این حال، اینکه چه چیزی چنین سرمایه هایی را تشکیل میدهد و چگونه میتوان آنها را اندازه گیری کرد، باید بر اساس موضوعات و شاخصهای خاص زمینه درک شود. این مقاله درک ویژگیهای مفهوم سرمایه اجتماعی را توسعه داده و ارائه کرده است و چارچوبی چند سطحی و چند بعدی را ایجاد میکند که باید با بافتهای آسیب پذیر شهری سازگار شود. به ویژه، شاخصهای اندازه گیری پیوندها، پلها و پیوندها باید با هر زمینه ای که سرمایه اجتماعی در آن اندازه گیری میشود، تطبیق داده شود. در راستای رویکرد تحلیل مفهوم، محتمل ترین و کم احتمال ترین موارد سرمایه اجتماعی در اقدامات بشردوستانه، به ویژه در مناطق شهری، باید مورد مطالعه قرار گیرد تا مفهوم و ارتباط آن با اقدامات بشردوستانه بیشتر روشن شود.

Authors

محمدهادی عابدی

کارشناس ارشد علوم اجتماعی (کارشناس منابع انسانی شهرداری شیراز)

سیده مرضیه حسین نژاد

کارشناس ارشد مدیریت دولتی پیشرفت و توسعه شهری و روستایی(کارشناس برنامه ریزی وآمار شهرداری منطقه ده شیراز)

الناز بقائی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی( حسابرس شهرداری شیراز)