رابطه بین اعتماد سازمانی با اشتیاق شغلی (مورد مطالعه: معلمان دوره دوم متوسطه منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_184

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

Abstract:

هدف: این پژوهش با هدف، مطالعه رابطه بین اعتماد سازمانی با اشتیاق شغلی در معلمان دوره دوم متوسطه منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. روش: از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیدی دبیران مدارس دوره دوم مقطع متوسطه منطقه پنج شهر تهران به تعداد ۱۲۲۰ نفر بوده است که از این تعداد، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان، تعداد ۲۹۷ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اشتیاق شغلی سلانوا و شوفلی (۲۰۰۱) و پرسشنامه اعتماد سازمانی الونان و همکاران (۲۰۰۸)، انجام گرفت که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالای ۰٫۷ به دست آمد. همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصین مربوطه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار LISREL-v۸.۸۰و ۲۱-SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین اعتماد سازمانی با اشتیاق شغلی در معلمان دوره دوم متوسطه منطقه پنج شهر تهران رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: بنابراین براساس یافته ها با افزایش اعتماد سازمانی، اشتیاق شغلی نیز افزایش پیدا می کند.

Authors

اشرف السادات حسینی میرصفی

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران