CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر بهبود توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز

عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر بهبود توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز
شناسه ملی مقاله: JR_GEOIAU-14-2_007
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اکبر ایزدی سعدی - دانشجوی دکتری جفرافیای برنامه ریزی شهری ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ،ایران
مسعود تقوایی - استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
یعقوب پیوسته گر - استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش یافتن راهبردهایی برای توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. برای گردآوری داده ها از دو روش میدانی مبتنی بر پرسشنامه و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۴ گروه گردشگران (نمونه: بر اساس فرمول کوکران ۳۷۲)، کارشناسان و متخصصان حرفه گردشگری (نمونه: شیوه سرشماری)، متولیان به شیوه سرشماری، مردم بومی شهر شیراز (نمونه: بر اساس فرمول کوکران ۳۵۲) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آماری تحلیل عاملی استفاده شده است و همچنین در فاز دوم پژوهش جهت تدوین استراتژی های توسعه شهر، از روش AHP و تکنیک SWOT استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد از سه گروه جوامع (گردشگران، کارشناسان، متولیان) دیدگاه اقتصادی را به عنوان تاثیرگذارترین عامل در توسعه خدمات گردشگری دانستند و فقط مردم بومی عامل اجتماعی – فرهنگی را به عنوان با اهمیت ترین عامل در توسعه خدمات گردشگری برشمردند و عامل اقتصادی را به عنوان عامل دوم تاثیرگذار مدنظر قرار دادند. بدین ترتیب با توجه به تحلیل صورت گرفته از همه جوامع مورد بررسی، مشخص شد که عامل اقتصادی به عنوان تاثیرگذارترین عامل در توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز می باشد همچنین نتایج نشان داد که راهبردی تهاجمی مبتنی بر (رشد و توسعه) در جهت کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی برای توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز اتخاذ شود.

کلمات کلیدی:
گردشگری شهری, توسعه خدمات گردشگری, استراتژی, شیراز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1553766/