اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی مبتنی برکنترل خشم برکاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر هنرستان بابل

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPES01_074

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر ثربخشی آموزش مهارتهای زندگی مبتنی برکنترل خشم برکاهش پرخاشگری می باشد. روش پژوهش نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون_پس آزمون وگروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر هنرستان بابل می باشد. که تعدادآنها ۲۸۴۸ نفر می باشد به دلیل محدودیت زمانی مطابق با جدول کرجسی ومورگان ۳۳۸ نفررابصورت تصادفی انتخاب شدند. به روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۰ نفر از افرادی که نمره بالایی درپرخاشگری دریافت نمودند به عنوان نمونه انتخاب شدند ودردوگروه(۱۵نفرآزمایش ) و(۱۵ نفرگواه) جای داده شدند. گروه ازمایش به مدت ۱۰ جلسه تحت آموزش مهارتهای زندگی مبتنی برکنترل خشم قرارگرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری مورد استفاده قرارگرفت. مقیاس پرخاشگری ۸۰/۰ تا ۷۲/۰ می باشد. بمنظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی با استفاده از شاخص های فراوانی، درصد و نمودار ومیانگین؛ و جهت تحلیل داده های گروه های آزمایش وکنترل وآزمودن داده های پیش آزمون وپس آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که آموزش مهارتهای زندگی مبتنی برکنترل خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دخترموثراست.

Keywords:

آموزش مهارتهای زندگی مبتنی برکنترل خشم , پرخاشگری

Authors

نگین آقابراریان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

عسگری اصغری گنجی

دکترای روانشناسی .مدرس دانشگاه