بررسی روش های نهان کاوی در رسانه های صوت و تصویر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_011

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

امروزه با توجه گستردگی حجم اطلاعات مورد انتقال در فضای اینترنت و شبکه ها، به اشتراک گذاری داده های سری و ایجاد ارتباطاتامن بسیار مورد توجه است. از جمله رویکردهای کاربردی و مهم جهت ایجاد ارتباطات امن نهان نگاری است. هدف نهان نگاری،پنهان کردن ارتباط بین فرستنده و گیرنده با استفاده از انواع پوشش هاست. امروزه در ارتباطات الکترونیکی به منظور استفاده ازنهان نگاری، اطلاعات سری را در پوششی از صوت، ویدئو ، متن و به خصوص در تصویر جاسازی می کنند در مقابل هم روش هاییبه منظور کشف پیام های سری جاسازی شده در پوشش های متداول ابداع شده اند که به آنها روش های نهان کاوی می گویند که بهوسیله ی آن انتقال مخفیانه ی اطلاعات کشف خواهد شد. از روش های مختلف نهان نگاری و نهان کاوی می توان در زمینه هایامنیتی بهره گرفت. به منظور میزان اهمیت نهان نگاری و نهان کاوی در این پژوهش چند هدف دنبال می شود ، ابتدا به بررسی مفاهیمکاربردی در زمینه نهان نگاری و نهان کاوی و سپس به انواع نهان کاوی و روش های ارائه شده برای آن پرداخته می شود.

Authors

محمدرضا صمدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی ایرانیان

نجمه فرجی پور

استادیار موسسه آموزش عالی ایرانیان