تاثیر واقعیت افزوده بر قصد خرید با میانجیگری تعهد مشتری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_068

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف از مقاله حاضر، بررسی تاثیر واقعیت افزوده بر قصد خرید مشتری با میانجیگری تعهد مشتری است. باافزایش رقابت جهانی، شرکت ها به دنبال راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار خود از طریق ایجاد تمایز درمحصولات و خدمات و همچنین افزایش قدرت اثرگذاری بر قصد خرید مشتری می باشند. یکی از این راهکارهاواقعیت افزوده است که در سال های اخیر به شدت مورد توجه بازاریاب ها قرار گرفته است، چون این پتانسیل رادارد که تجربیات مصرف کننده را از نحوه یافتن محصولات جدید تا چگونگی تصمیم گیری برای خرید، تغییردهد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق این پژوهش در زمره ی پژوهشهای توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان استفاده کننده از واقعیت افزودهاست. نمونه آماری این پژوهش با توجه به نامشخص بودن جامعه آماری تعداد نمونه ۱۶۷ خواهد بود. یافتههای پژوهش حاضر نشان داد، واقعیت افزوده بر روی قصد خرید مشتری با میانجیگری تعهد مشتری تاثیرمثبت معناداری وجود دارد. واقعیت افزوده بر روی قصد خرید مشتری تاثیر مثبت دارد ولی رابطه معنادار مشاهده نشده است. بنابراین واقعیت افزوده بر روی تعهد مشتری تاثیر مثبت معنادار دارد. بنا براین واقعیت افزوده یکیاز عوامل تاثیر گذار برای شرکت ها و بازاریاب ها جهت چگونگی تصمیم گیری خرید توسط مشتری می باشد.

Authors

شهلا برجعلی لو

استادیار موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

سعید سلیمانی شیویاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان