بررسی تاثیر رضایت قلبی بر عملکرد شغلی پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_267

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

وجدان کاری در واقع انگیزه سخت کوشی، وقت شناسی و نهایی شدن کار و نیز انجام کارها به آینده نگری و با در نظر گرفتن کیفیت تصمیم گیری و خود کنترلی واقع بینانه است. در سطح بهینه سازمان، سطح وجدان در کار منجر به عملکرد مطلوب، افزایش بهره وری در نهایت توسعه پایدار می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رضایت قلبی بر عملکرد شغلی پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است. پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را ۱۴۹ نفر تشکیل می دهند که با استفاده از سرشماری ۱۲۱ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دفاع آگاهانه با ۳۲ گویه برای عملکرد وجدان و ۳۲ گویه پرسشنامه استاندارد شده استریز، پورتر و بیگلی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ضریب همبستگی و آزمون تی) تجزیه و تحلیل شد و اطلاعت زیر به دست آمد: براساس یافته ها، وجدان کاری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان داشت و فرضیه صفر پژوهش پذیرفته شد. فرضیه های جایگزین ۵،۳،۲،۱ تایید شد که نشان می دهد وجدان کاری تاثیرات مستقیمی بر دانش، خودانگیختگی، پشتکار و اشتیاق در کار، رفتار خوب با مشتریان و رعایت نظم و انضباط اداری دارد. چهارمین فرضیه فرعی رد شد که نشان می دهد وجدان ها بر مهارت تاثیر نمی گذارند.

Keywords:

وجدان کاری , عملکرد شغلی , پرسنل سازمان مدیریت پسماند

Authors

احسان رحیمی

کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری،دانشگاه آزاد اسلامی