اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی مبتنی بر وب بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز در دوران همه گیری بیماری کرونا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_174

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز در دوران همه گیری بیماری کرونا می باشد.روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. به این صورت که با روش نمونه گیری در دسترس از بین زوجین مراجع کننده برای درمان تعارضات به وجود آمده به روانشناسان و مشاوران تعداد ۳۰ نفر (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) انتخاب شدند و درمان ذهن آگاهی برای زوجین گروه آزمایش در ده جلسه به صورت مجازی (تماس تصویری) انجام گرفت .پرسشنامه ی دموگرافیک و تعارضات زناشویی ثنایی (۱۳۸۷) بعنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد .یافته های آزمون کوواریانس نشان داد درمان ذهن آگاهی بر کاهش تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های آن ها موثر بوده است . با توجه به محدودیت های رفت و آمد توصیه میشود از خدمات روانشناختی به صورت مجازی بهره گیری شود همچنین به نظر می رسد ذهن آگاهی یکی از درمان های موثر است که در صورت برگزاری جلسات درمانی به صورت مجازی مشکلی در اثربخشی آن ایجاد نمی کند.

Keywords:

درمان ذهن آگاهی اینترنتی , حل تعارضات زناشویی , همه گیری بیماری کووید-۱۹

Authors

غلامرضا ثناگوی محرر

گروه روانشناسی،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

عباس نوروزی فتح آباد

دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سارا طاهری

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان،ایران