بررسی رابطه بین احساس خود ارزشمندی با مشارکت اجتماعی در سالمندان شهر شاهرود

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_258

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین احساس خود ارزشمندی با مشارکت اجتماعی در سالمندان شهر شاهرود در سال۱۴۰۰بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تمام سالمندان ساکن در شهر شاهرود بودکه بر اساس جدول مورگان برابر با ۳۲۲ نفر انتخاب شد. از پرسشنامه خود ارزشمندی کراکر و همکاران (۲۰۰۳)و پرسشنامه مشارکت اجتماعی فاطمه گلابی (۱۳۹۲) استفاده شد ،نتایج نشان داد بین احساس خود ارزشمندی و مولفه های آن با مشارکت اجتماعی سالمندان ارتباط معناداری وجود داشت به اینصورت که احساس خود ارزشمندی هرچقدر افزایش پیدا کند مشارکت اجتماعی در سالمندان کاهش می یابد

Authors

محمدمهدی اصغری

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، توانبخشی ، دانشگاه پیام نور،ص.پ.۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ ، تهران،ایران

مریم حاجی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، خانواده، دانشگاه پیام نور،ص.پ.۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ ، تهران، ایران

راضیه اعتصامی پور

استادیار روانشناسی ، گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران